Werkpunt Tilburg

Public op donderdag 6 May 2011.

(mei 2011 – januari 2015)

Centrum voor leren, werken en wijken

In samenwerking met Jan van Wezel | Advies en StimulansZ ontwikkelde Hup management en advies een nieuw centrum voor leren, werken en wijken in de Tilburgse Kleuren- en Kruidenbuurt. Dit Werkpunt Kruiden- en Kleurenbuurt Tilburg richtte zich primair op leren en werken voor en door bewoners, gefundeerd op de agenda van bewoners en de agenda van de wijk.

Hup management trad namens samenwerkende partners op als hoofdaannemer en voerde de dagelijkse projectleiding uit.

De Tilburgse woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg en de gemeente Tilburg hadden een convenant gesloten om tien jaar extra te investeren in de vijf impulswijken in de stad, het Tilburgs Akkoord. Doel van het convenant was om een substantiële bijdrage te leveren aan de centrale thema´s die door de bewoners van de impulswijken werden benoemd: ieder huishouden heeft een kostwinnaar, jongeren doen het goed op school en halen een diploma en inwoners leven boven de armoedegrens. Een van de maatschappelijke initiatieven voor impulswijk Kruiden- en Kleurenbuurt die de partners hebben gehonoreerd, was de realisatie van het Werkpunt, inmiddels door bewoners omgedoopt in watTwest (werk aan toekomst Tilburg west).

WatTwest had als concrete taakstelling bewoners van de Kruiden- en Kleurenbuurt te stimuleren, zich te ontwikkelen en een stap te zetten op de participatieladder door uitstroom naar betaald werk, het volgen van een beroepsgerichte opleiding of door hen te begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap. De ontwikkeling van het centrum richtte zich met name op kwetsbare groepen waaronder 16- en 17-jarigen en wijkbewoners met aanvullende behoeften op het terrein van competentieontwikkeling en taalvaardigheid die hen weerhouden van actieve participatie.

De ambitie was dat het centrum een knooppunt zou worden van waaruit samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen in de wijk de opdracht succesvol wordt uitgevoerd en een concrete bijdrage wordt geleverd aan de vitalisering van de Kruiden- en Kleurenbuurt en andere delen van Tilburg west.

Uitgangspunten die watTwest hierbij hanteerde waren:

  • resultaten behalen door concreet te LEREN DOOR DOEN;
  • BEWONERS AAN HET STUUR: samen met bewoners en samenwerkende organisaties in de wijk nieuwe diensten en producten voor de wijk, haar bewoners, ondernemers en organisaties realiseren. De BuurTent, een van de diensten van watTwest, won in 2015 de Hein Roethofprijs in het kader van de preventie van woninginbraken.