Projectleiding

Public op donderdag 6 June 2004.

(2004 – heden)

Voor diverse gemeenten deed Hup management en advies de projectleiding van een grote verscheidenheid aan projecten.

Voor een gemeente voerden wij de projectleiding voor een project Wonen, Zorg en Welzijn.

Voor dit project waren wij actief als:

 • vertegenwoordigen van de gemeente als opdrachtgever;
 • voorzitter van het gemeentelijk projectbureau;
 • vertegenwoordiger van de dienst Welzijn in de projectgroep Wonen Zorg Welzijn;
 • voorzitter van de werkgroep Wonen Zorg Welzijn;
 • zorgdrager voor de interne afstemming en coördinatie van activiteiten binnen degemeente.

Een andere gemeente stond voor de principiële keuze om als centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang een structurele voorziening voor dak- en thuislozen in de regio terealiseren. Hup management en advies kreeg opdracht om voorstellen te doen, hoe die structurele voorziening, met daarin een dag- en nachtopvang en een sociaal pension voor begeleid wonen tot stand kon komen.

Om te zorgen dat het draagvlak voor een locatiekeuze zo optimaal mogelijk zou zijn, werd een klankbordgroep ‘maatschappelijke opvang' ingesteld om het college te adviseren over de keuze van een of meerdere locaties van deze voorziening(en).

Na intensief overleg is een voorstel aan het college voorgelegd met als inhoud:

 • het beleidskader waarbinnen het beleid gestalte moest krijgen;
 • positie van de beoogde voorziening(en) in een sluitende aanpak voor dak- en thuislozen;
 • programma van eisen voor de voorziening(en);
 • mogelijke locaties;
 • draagvlak voor samenwerking bij samenwerkende regiogemeenten;
 • de financiële consequenties;
 • eventuele vervolgstappen die tot de realisatie van de voorziening(-en) moesten leiden.