Kloostergebied Oude Noorden Rotterdam

Public op donderdag 6 February 2008.

(februari 2008 – december 2010)

Ontwikkelmanagement voor deelgemeente Noord en Woontad Rotterdam Het Kloostergebied in het Oude Noorden maakte deel uit van een van de Vogelaarwijken in Rotterdam. De herontwikkeling van deze buurt moest op basis van een sociaal investeringsprogramma worden gerealiseerd. Het sociaal programma was ook de basis voor het investeringsprogramma van de fysieke pijler van het gebied.

Doelen die hierbij voor ogen stonden waren:

  • via een procesaanpak de ontwikkeling van een multicultureel centrum tot stand brengen;
  • ontwikkelen van een activiteitenprogramma gericht op de sociale cohesie in het gebied;
  • samenbinden van de organisaties die in het gebied op sociaal en fysiek terrein in het gebied werkzaam zijn;
  • ondersteunen van activiteiten die uit een samenwerking tussen deze partijen ontwikkeldworden;
  • op basis van een sociaal programma stimuleren van de stedenbouwkundige ontwikkelingen en herinrichting van het openbare plangebied.

Vanaf 1 februari 2008 werd Hup management en advies als ontwikkelmanager voor het Kloostergebied aangesteld.

De werkwijze van Hup management en advies was erop gericht om de frontlijn van actieve professionals en bewoners in het gebied te ondersteunen en te faciliteren. Doen stond hierbij centraal. De aanwezige energie en creativiteit uit de buurt werden zo optimaal benut. In november 2009 werd dit samenwerkingsverband door het college van burgemeester en wethouders uitgeroepen tot “Team Rotterdam”

De werkwijze vroeg tegelijkertijd rugdekking vanuit het bestuur van de gemeente en andere samenwerkende partners. Borging van de samenwerking waarin mensen zitting hebben die het belang van het Kloostergebied werkelijk aangaan. Met deze werkwijze werd een nieuwe invulling gegeven aan (inhoudelijk en fysiek) voor het gebouw ‘het Klooster’, het Johan Idaplein, het schoolplein van basisschool Combinatie 70 en binnenterreinen van woningcorporatie Woonstad en een vervolg gegeven aan een nieuwe manier van organiseren (zie ook www.dekloosterbuurt.nl).