Kindvriendelijke wijk Erasmusbuurt en Rottekwartier

Public op donderdag 6 May 2008.

(mei 2008 – april 2011)

Projectmanagement voor de deelgemeente Noord en woningcorporatie Com.wonen.

In het Oude Noorden is in 2008 gestart met de ontwikkeling van een van de Kindvriendelijke wijken van Rotterdam. Dankzij een uniek pedagogisch concept, een integrale aanpak waarbij de sociale en fysieke ontwikkeling van de wijk hand in hand gaan en een sterk samenwerkingsverband van een groot aantal instellingen, wijst de stedelijke monitor voor kindvriendelijke wijken uit dat de Erasmusbuurt en het Rottekwartier er sterk op vooruit is gegaan.

In het Oude Noorden is op 15 december 2006 werd een ontwikkeldocument kindvriendelijke Erasmusbuurt en Rottekwartier vastgesteld door de deelgemeente Noord, woningbouwcorporatie Com•wonen, het Bestuur Openbaar Onderwijs, de gemeente Rotterdam en door de Onderwijs Kansen Zone.

Samenwerkende partners verrichtten vanaf 2007 inspanningen om tot een uitvoeringsprogramma voor de Kindvriendelijke Wijk (KIWI) te komen.Om het programma te realiseren faciliteren de deelgemeente Noord en Com.wonen als opdrachtgevers het project KIWI.

Begin 2008 maakten partners een projectplan waarin zij acht lijnen formuleerden die samen de samenhangende aanpak voor de kindvriendelijke Erasmusbuurt en Rottekwartier vormden. Dit waren: verkeer, fysieke inrichting pleinen en buitenruimten,vergroten effectieve leertijd, pedagogische visie, participatie van ouders en buurtbewoners, buitenschoolse en tussenschoolse opvang, zorg en communicatie.

Na een ruime voorbereidingsperiode bracht Hup management en advies het project in een versnelling. Hierbij was de aandacht vooral gericht op:

  • de totstandkoming van een aantal fysieke ingrepen in de buitenruimte;
  • uitwerking van de pedagogische visie in hanteerbare producten en instrumenten;
  • communicatie en participatie in de buurt.

Deze aandacht resulteerde in bekendheid van KIWI bij kinderen en andere bewoners in de wijken en een groot draagvlak voor het concept en de ambities.

Meervoudige Intelligenties

Binnen de kindvriendelijke buurt Erasmusbuurten Rottekwartier vormen de uitgangspunten van Meervoudige Intelligenties van Gardner de basis voor alle acties. Zowel in de programmering van activiteiten als in de fysieke planontwikkeling draagt het project zorg voor een juiste balans tussende verschillende intelligenties. Dit heeft vier (elkaar versterkende) redenen:

  1. De meeste mensen zijn in staat om twee of drie intelligenties adequaat in te zetten. Daar liggen hun kwaliteiten en/of voorkeuren. Wanneer docenten in hun lessen een plek geven aan alle acht intelligenties kunnen leerlingen die intelligenties ontwikkelen. Dat maakt dat zwakke intelligenties zich kunnen versterken. Of dat sterke intelligenties kunnen worden ingezet om zwakke te ontwikkelen.
  2. Meestal zijn meer intelligentie nodig om een probleem tot oplossing te brengen. Aandacht voor meervoudige intelligenties zal maken dat kinderen complexere problemen met een groter arsenaal aan middelen kunnen aanpakken.
  3. Deze aanpak doet beter recht aan verschillen tussen kinderen. Door de invoering van meervoudige intelligenties kan de eigenheid van kinderen worden versterkt.
  4. Wanneer begeleiders van kinderen de sterke en zwakke intelligenties kennen, kunnen zij de kansen en de mogelijkheden vergroten om die van leerlingen te versterken.

De uitgangspunten van Meervoudige Intelligenties boden de samenwerkende partnersruimte om vanuit de eigen verantwoordelijkheid invulling te geven aan de Kindvriendelijke wijk in de Erasmusbuurt en Rottekwartier. De samenwerking komt tot stand via een open (plan-)proces waardoor partners op verschillende manieren betrokken kunnen zijn bij het proces en het proces kan meebewegen meteen veranderende vraag uit de wijk. De samenwerking heeft een dynamisch karakter.

Stedelijke monitor

De stedelijke monitor van de gemeente Rotterdam wees uit dat de aanpak van de kindvriendelijke wijk Erasmusbuurt en Rottekwartier een succesvolle is. De monitor richtte zich op meting van resultaten betrekking tot de (verkeers-)veiligheid, jeugd-, sport- en spelvoorzieningen, groenvoorzieningen in de wijk, de woonkwaliteit, sociale binding en het imago van de wijk. De monitor wees uit dat de buurt op alle doelen aantoonbaar vooruit is gegaan. De binding aan de buurt en imago zijn het meest verbeterd. De stijging van de woonkwaliteit heeft tot gevolg dat meer gezinnen in de buurten blijven wonen. De wijk is in de KiWi-monitor 0,4 punt gestegen tot een 5,9 en heeft inmiddels een redelijke basis om een kindvriendelijke wijk te worden en te blijven. Klik hier voor meer informatie over kindvriendelijke wijken in Rotterdam.