Advies participatie burgers bij Wet maatschappelijke ondersteuning

Public op donderdag 6 October 2006.

(oktober 2006 –  april 2007)

Radar, adviesbureau voor sociale vraagstukken heeft Hup management en advies BV ingeschakeld om een gemeente te adviseren hoe burgers te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Het advies kwam interactief en met betrokkenheid van (groepen) burgers tot stand en heeft bijgecdragen tot een participatiemodel dat gedragen wordt door alle betrokken partijen. Het participatiemodel voorzag o.a. in voorstellen voor:

  • de samenstelling van een Wmo-raad;
  • een profiel van de leden van de Wmo-raad;
  • de communicatie met de doelgroepen van de Wmo;
  • de terreinen waarover en de wijze waarop de Wmo-raad advies kan uitbrengen;
  • de ondersteuning van de Wmo-raad.

Aanvullend op deze voorstellen adviseerden wij over de implementatie van het participatiemodel.